QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN UBKT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023-2028  
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2023-2028  
BẢNG PHÂN CÔNG BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VÀ CHIA CỤM CÔNG ĐOÀN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023  
DANH SÁCH CÁC BAN NỘI DUNG THUỘC BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2018 - 2023  
QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING, NHIỆM KỲ 2019 - 2020  
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING, KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023  
QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING, KHÓA X, NHIỆM KỲ 2018 - 2023