KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NĂM 2020  
KẾ HOẠCH ĐỒNG DIỄN THỂ DỤC GIỮA GIỜ  
Về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-Ttg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng chính phủ  
KẾ HOẠCH HỌP MẶT CUỐI NĂM  
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI V/V NÂNG CAO NĂNG LỰC ỨNG XỬ SƯ PHẠM, ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG  
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2019  
KẾ HOẠCH THAM GIA HỘI THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ GD - ĐT 2019  
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ 3/2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ 4/2019  
KẾ HOẠCH